Hướng dẫn các tuyệt kỹ và tri thức để nắm vững cách phát âm chuẩn xác trọng âm tiếng Anh trong từng từ và câu riêng rẽ, phục vụ mục tiêu giao tiếp của các bạn.

Bạn đang xem: google dịch đánh trọng âm

4.8/5 – (225 bình chọn)

Đọc rõ trọng âm tiếng Anh là một trong những kĩ thuật cơ bản và trọng yếu khi giao tiếp. Nhưng hình như khái niệm trọng âm còn quá mới mẻ và xa lạ với người mới học, người mất gốc tiếng Anh, nên thường tất cả chúng ta bị rơi vào vào tình huống quên trọng âm hoặc cảm thấy khó hiểu không biết nhấn trọng âm vào đâu. Trong bài này, Elight sẽ trình bày các dấu hiệu liên quan tới quy tắc nhấn trọng âm từnhấn trọng âm câu để giúp các bạn hiểu và sử dụng được các phép tắc khi nhấn trọng âm tiếng Anh. 

Ι – Trọng âm tiếng Anh trong từ 

1 – Trọng âm từ là gì?

Tiếng Anh là từ ngữ đa âm tiết, những từ có hai âm tiết trở lên luôn có một âm tiết phát âm khác biệt hẳn so với những âm tiết còn sót lại về độ dài, độ lớn và độ cao. Âm tiết nào được phát âm to hơn, giọng cao hơn và kéo dài hơn các âm khác trong cùng một từ thì ta nói âm tiết đó đươc nhấn trọng âm. Hay nói cách khác, trọng âm rơi vào âm tiết đó.

Khi nhìn vào phiên âm của một từ, thì trọng âm của từ đó được ký hiêu bằng dấu (‘) ở phía trước, bên trên âm tiết đó.

Ví dụ:

happy /ˈhæpi/ trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất

clever /ˈklevər/ trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất

arrange /əˈreɪndʒ/ trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai

engineer /ˌendʒɪˈnɪr/ có hai trọng âm: trọng âm chính rơi vào âm tiết thứ ba /nir/ và trọng âm phụ rơi vào âm tiết thứ nhất /en/

Japanese /ˌdʒæpəˈniːz/ trọng âm chính rơi vào âm tiết thứ ba /ˈniːz/ và trọng âm phụ rơi vào âm tiết thứ nhất /dʒæ/

Trọng âm từ đóng vai trò trọng yếu trong việc phân biệt được từ này với từ khác khi tất cả chúng ta nghe và nói tiếng Anh. Người bản ngữ phát âm bất kì từ nào đều có trọng âm rất tự nhiên đến mức họ không biết là họ có sử dụng trọng âm. Vì vậy, đặt trọng âm sai âm tiết hay không sử dụng trọng âm sẽ khiến người bản xứ khó có thể hiểu được là người học tiếng Anh muốn nói gì và họ cũng gặp không ít khó khăn trong việc nghe hiểu người bản xứ.

Ví dụ: từ desert có hai cách nhấn trọng âm: trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất/ˈdezərt/ thì này là danh từ, có nghĩa là sa mạc, nhưng trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai /dɪˈzɜrt/ thì này là động từ, có nghĩa là bỏ rơi, đào ngũ. Trong tiếng Anh, có một số từ được viết giống nhau nhưng trọng âm ở vị trí khác nhau tùy thuộc vào từ loại. Như vậy phát âm đúng trọng âm của một từ là yếu tố trước nhất giúp sinh viên nghe hiểu và nói được như người bản ngữ.

2 – Âm tiết là gì?

Để hiểu được trọng âm Tiếng Anh của một từ, trước hết người học phải hiểu được thế nào là âm tiết. Mỗi từ đều được cấu trúc từ các âm tiết. Âm tiết là một nhà cung cấp phát âm, gồm có một âm nguyên âm (/ʌ/, /æ/, /ɑː/, /ɔɪ/, /ʊə/…) và các phụ âm (ᴘ, ƙ, t, ɱ, и…) bao quanh hoặc không có phụ âm bao quanh. Từ có thể có một, hai, ba hoặc nhiều hơn ba âm tiết.

Sách Tiếng Anh Cơ Bản là bộ học liệu độc quyền do Elight xây dựng, phân phối đầy đủ tri thức nền tảng tiếng Anh bao gồm Phát Âm, Từ Vựng, Ngữ Pháp và lộ trình ôn luyện bài bản 4 tuyệt kỹ Nghe, Nói, Đọc Viết.

Bộ sách này giành riêng cho:

☀ Học viên cần học vững chắc nền tảng tiếng Anh, phù phù hợp với mọi lứa tuổi.

☀ Học viên, sinh viên cần tài liệu, lộ trình tỉ mỉ để ôn thi cuối kỳ, các kì thi quốc gia, TOEIC, B1…

☀ Học viên cần khắc phục nhược điểm về nghe nói, từ vựng, phản xạ giao tiếp Tiếng Anh.

TỚI NHÀ SÁCH

 

 

Ví dụ:

Từ


Phiên âm


Số lượng âm tiết

Fun

/fʌn/

1

Fast

/fæst/

1

Swim

/swɪm/

1

Whisker

See also  TOP 35 Quán Cafe check in đẹp ở Đà Nẵng Cực "Chill" 2022 - quán cafe đẹp ở đà nẵng

/ˈwɪskər/

2

Important

/ɪmˈpɔːrtnt/

3

Tarantula

/təˈræntʃələ/

4

International

/ˌɪntərˈnæʃnəl/

5

Thành thục nói tiếng Anh cùng với tiếng Anh Elight.

3 – Các quy tắc đánh dấu trọng âm tiếng Anh trong từ 

3.1 – Từ có hai âm tiết

α. Trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất

So với hầu như các danh từ và tính từ có hai âm tiết trong tiếng Anh thì trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất.

Ví dụ:

Danh từ: center /ˈsentər/, object /ˈɑːbdʒɪkt/, flower /ˈflaʊər/…

Tính từ: happy/ ˈhæpi/, present /ˈpreznt/ , clever /ˈklevər/, sporty /ˈspɔːrti/ …

Các động từ chứa nguyên âm ngắn ở âm tiết thứ hai và kết thúc bằng một (hoặc không ) phụ âm, thì trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất.

Ví dụ: enter/ ˈentər/, travel/ ˈtrævl/ , σpen /ˈoʊpən/ …

Ngoài ra, các động từ tận cùng là ow, thì trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất.

Ví dụ: borrow / ˈbɔːroʊ/, follow /ˈfɑːloʊ/…

ĐỌC THÊM Lộ trình học phát âm từ 𝓐 đến Ż cho người mới khởi đầu

ɓ. Trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai

Hầu như các động từ, giới từ có hai âm tiết thì trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai.

Ví dụ:

Động từ: relax /rɪˈlæks/, object /əbˈdʒekt/, receive / rɪˈsiːv/ , accept /əkˈsept/…

Giới từ: αmong /əˈmʌŋ/, αside /əˈsaɪd/ , between /bɪˈtwiːn/…

Các danh từ hay tính từ chứa nguyên âm dài, nguyên âm đôi ở âm tiết thứ hai hoặc kết thúc nhiều hơn một phụ âm thì trọng âm sẽ rơi vào chính âm tiết đó.

Ví dụ: belief /bɪˈliːf/, Japan /dʒəˈpæn/, correct /kəˈrekt/, perfume /pərˈfjuːm/, police /pəˈliːs/ …

Những từ có hai âm tiết nhưng âm tiết thứ nhất là một tiền tố thì trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai.

Ví dụ: unwise /ˌʌnˈwaɪz/, prepare /prɪˈper/, dislike /dɪsˈlaɪk/, redo /ˌriːˈduː/…

3.2 – Từ có ba âm tiết và nhiều hơn ba âm tiết

α. Trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất

So với danh từ có ba âm tiết: nếu âm tiết thứ hai có chứa âm /ə/ hoặc /ι/ thì trọng âm sẽ rơi vào âm tiết thứ nhất.

Ví dụ: paradise /ˈpærədaɪs /, pharmacy /ˈfɑːrməsi/, controversy /ˈkɑːntrəvɜːrsi/, holiday /ˈhɑːlədeɪ /, resident /ˈrezɪdənt/…

ɓ. Trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai

Nếu các động từ có âm tiết cuối cùng chứa âm /ə/ hoặc /ι/ thì trọng âm sẽ rơi vào âm tiết thứ hai.

Ví dụ: consider /kənˈsɪdər/, remember /rɪˈmembər/, inhabit /ɪnˈhæbɪt/, examine /ɪɡˈzæmɪn/…

Nếu các tính từ có âm tiết trước nhất chứa âm /ι/ hoặc /ə/ thì trọng âm sẽ rơi vào âm tiết thứ hai.

Ví dụ: familiar /fəˈmɪliər/, considerate /kənˈsɪdərət/…

Nếu các danh từ có âm tiết thứ nhất chứa âm ngắn (/ə/ hay/ι/) hoặc có âm tiết thứ hai chứa nguyên âm dài/ nguyên âm đôi thì trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai.

Ví dụ: computer /kəmˈpjuːtər/, potato /pəˈteɪtoʊ/, banana /bəˈnænə/, disaster /dɪˈzɑːstə(r)/…

ĐỌC THÊM Lộ trình học tiếng Anh giao tiếp từ 𝓐 đến Ż 

3.3 – Các từ chứa hậu tố

Các từ tận cùng là –ic, -tion, -sion , -ious, -ian, -ial thì trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai tính từ cuối lên.

Ví dụ: economic /ˌiːkəˈnɑːmɪk/, linguistic /lɪŋˈɡwɪstɪk/, geologic /ˌdʒiːəˈlɑːdʒɪk/…

Các từ tận cùng là -cy, -ty, -phy , –gy, -ible, -ant, -ical, -ive, -ual, -ance/ ence, -ify, -al/ ar,  –-uous, -ual thì trọng âm rơi vào âm tiết thứ ba tính từ cuối lên.

Ví dụ:privacy /ˈpraɪvəsi /, credibility /ˌkredəˈbɪləti/, photography /fəˈtɑːɡrəfi /, geσlogy /dʒiˈɑːlədʒi/, practical /ˈpræktɪkl /…

Các từ chứa hậu tố: -ain, -eer, -ese, esque thì trọng âm rơi vào chính các hậu tố đó.

Ví dụ: Nhật Bảnese /ˌdʒæpəˈniːz/, mountaineer /ˌmaʊntnˈɪr/, entertain / ˌentərˈteɪn /, picturesque /pɪktʃəˈresk/…

Các phụ tố không làm tác động đến trọng âm câu: –able,-age,-al-en-ful, –ing-ish,-less-ment-ous.

Ví dụ: comfortable /ˈkʌmftəbl /, happiness / ‘hæpinəs/, αmazing /əˈmeɪzɪŋ /,  continuous /kənˈtɪnjuəs /…

3.4 – Từ ghép

Danh từ ghép: trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất.

Ví dụ:  doorman /ˈdɔːrmən/, typewriter /ˈtaɪpraɪtər/, greenhouse /ˈɡriːnhaʊs/ …

Tính từ ghép : trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai

Ví dụ: good-tempered, self- confident, well-dressed, hard-working, easy-going…

Động từ ghép: trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai

Ví dụ: Understand /ʌndərˈstænd /, overflow /ˌoʊvərˈfloʊ/…

ĐỌC THÊM Học từ vựng tiếng Anh theo chủ điểm free cùng Elight

See also  Lời Chúc Mừng Năm Mới Người Yêu Ngọt Ngào, Lãng Mạn, Please Wait - chúc mừng năm mới người yêu

II – Trọng âm tiếng Anh trong câu

Trong tiếng Anh, không chỉ từ mang trọng âm, mà câu cũng có trọng âm. Những từ được nhấn trọng âm thì thường phát âm to hơn và chậm hơn những từ còn sót lại. Trọng âm câu rất trọng yếu, vì khi nói, từ mà người nói nhấn trọng âm cũng như cách mà họ đánh trọng âm vào cùng một từ có thể làm thay đổi hoàn toàn nghĩa hàm chứa trong câu nói. Ngoài ra, trọng âm câu còn tạo ra nhạc điệu, hay tiếng nhạc cho từ ngữ. Đó chính là âm điệu, tạo ra sự thay đổi trong vận tốc nói tiếng Anh. Cách nhịp giữa từ được đánh trọng âm là như nhau.

Ví dụ:

Ι’ɱ in the classroom (Tôi chứ không phải ai khác đang ở trong lớp học)

Ι’ɱ in the classroom (Tôi đang ở trong lớp học chứ không phải ở nơi nào khác)

Trong một câu, hầu như các từ được chia làm hai loại, này là từ thuộc về mặt nội dung (content words) và từ thuộc về mặt cấu trúc (structure words). Tất cả chúng ta thường nhấn trọng âm vào các từ thuộc về mặt nội dung, bởi vì đây là những từ trọng yếu và mang nghĩa của câu.

Những từ thuộc về mặt cấu trúc là những từ phụ trợ cấu trúc ngữ pháp cho câu, làm cho câu đúng về mặt cấu trúc hoặc ngữ pháp. Chúng thường ít trọng yếu hơn và không được nhấn trọng âm khi nói.

Nếu trong một câu, các từ thuộc về mặt cấu trúc bị lược bỏ đi, chỉ còn những từ thuộc về mặt nội dung thì người nghe vẫn hiểu được nghĩa của câu. Trái lại nếu bỏ đi content words thì người nghe không thể hiểu được ý nghĩa của câu.

Ví dụ:

We want to go to work.

Ι am talking to my friends.

You’re sitting on the desk, but you aren’t listening to me.

What did he say to you in the garden?

Những từ được in đậm trong những ví dụ trên là content words và được nhấn trọng âm. Những từ không in đậm là structure words, không được nhấn trọng âm.

1 – Từ thuộc về mặt nội dung: được nhấn trọng âm

Những từ mang nghĩa

 Ví dụ

Động từ chính

sell, give, employ, talking, listening

Danh từ

car, music, desk

Tính từ

big, good, interesting, clever

Trạng từ

quickly, loudly, never

Trợ động từ (dạng phủ định)

don’t, can’t, aren’t

Đại từ chỉ định

this, that, those, these

Từ để hỏi

Who, Which, Where

ĐỌC THÊM Thư viện tổng hợp tiếng Anh luyện thi THPT giành riêng cho học viên 10-11-12

2 – Từ thuộc về mặt cấu trúc: không được nhấn trọng âm

Những từ đúng về mặt cấu trúc

 Ví dụ

Đại từ

he, we, they

Giới  từ

on, at, into

Mạo từ

α, an, the

Từ nối

and, but, because

Trợ động từ

can, should, must

Động từ ‘to be’

am, is, was

Tổng kết: Có hai loại trọng âm tiếng Anh này là trọng âm của từ (âm tiết được nhấn mạnh trong một từ) và trọng âm của câu (những từ được nhấn mạnh trong một câu). Việc nắm vững hai loại trọng âm tiếng Anh này rất trọng yếu trong việc giúp người học hiểu và giao tiếp như người bản ngữ. Các bạn hãy xem kỹ lại bài học ở trên phối hợp tự luyện tập thể để có thể hiểu bài và sử dụng các tuyệt kỹ của nhấn trọng âm trong giao tiếp nhé! 

ĐỌC THÊM 22 ngày luyện phát âm chuẩn cùng Elight 

ĐỌC THÊM Tổng hợp những kênh Youtube tốt nhất giúp bạn luyện giao tiếp, học ngữ pháp tiếng Anh

Sách Tiếng Anh Cơ Bản là bộ học liệu độc quyền do Elight xây dựng, phân phối đầy đủ tri thức nền tảng tiếng Anh bao gồm Phát Âm, Từ Vựng, Ngữ Pháp và lộ trình ôn luyện bài bản 4 tuyệt kỹ Nghe, Nói, Đọc Viết.

Bộ sách này giành riêng cho:

☀ Học viên cần học vững chắc nền tảng tiếng Anh, phù phù hợp với mọi lứa tuổi.

☀ Học viên, sinh viên cần tài liệu, lộ trình tỉ mỉ để ôn thi cuối kỳ, các kì thi quốc gia, TOEIC, B1…

☀ Học viên cần khắc phục nhược điểm về nghe nói, từ vựng, phản xạ giao tiếp Tiếng Anh.

TỚI NHÀ SÁCH

Trọng âm trong tiếng Anh, Trọng âm tiếng Anh Trọng âm tiếng Anh 


Xem thêm những thông tin liên quan đến đề tài google dịch đánh trọng âm

Để không mất điểm “oan” phần TRỌNG ÂM cực dễ này !!! // Chống Liệt Môn Anh 02

 • Tác giả: Elight Learning English
 • Ngày đăng: 2020-06-02
 • Nhận xét: 4 ⭐ ( 8150 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: 🚩 Ưu đãi giảm giá 50% cho mọi sỹ tử khi đăng kí trọn gói khóa học Ôn thi THPTQG trực tuyến tại: https://bit.ly/TA-THPT-B2
  🚩 Group FB luyện thi dành riêng cho HV Elight: https://www.facebook.com/groups/tienganhthpt.10diem/
  🚩 Series Chống Liệt Môn Anh cùng Elight sẽ ra tập mới vào mỗi thứ 3 và thứ 5 nhé cả nhà! Các bạn nhớ bấm đăng ký kênh của Elight, bấm chuông để không bỏ lỡ các bài học tiên tiến nhất từ Elight nhé
  🚩 Ôn luyện tiếng Anh THPT, tiếng Anh 12 trên website – nơi tổng hợp các bài về từ vựng, mẹo học tập, bài tập, để học tốt … tại: https://elight.edu.vn/tieng-anh-thpt/

  ─────── ✘ DANH SÁCH BÀI GIẢNG TRONG SERIES ✘ ────────

  Bài 1: Âm tiết, trọng âm: https://youtu.be/cEUZP2X1jIs
  Bài 2: Các quy tắc đánh trọng âm
  Bài 3: Cách phát nguyên âm & đuôi -ed/ -s/-es
  Bài 4: Cấu trúc từ
  Bài 5: Từ đồng nghĩa – trái nghĩa
  Bài 6: Sự phối hợp từ
  Bài 7: Cụm động từ
  Bài 8: Thì Hiện tại đơn
  Bài 9: Thì Quá khứ đơn
  Bài 10: Thì Tương lai đơn
  ….
  Bài 39: Tính năng giao tiếp
  r
  ─────── ✘ VIDEO & SERIES HAY ✘ ────────-r
  r
  1. Lộ trình học tiếng Anh cho người mới khởi đầu và mất gốc: https://goo.gl/S2z8Idr
  2. Hướng dẫn phát âm cho người mất gốc: https://goo.gl/O94uHkr
  3. Ngữ pháp cơ bản cho người mới khởi đầu và mất gốc: https://goo.gl/axyGCLr
  4. Tiếng Anh giao tiếp cơ bản cho người mới khởi đầu: https://goo.gl/FpFvXWr
  5. Từ vựng tiếng Anh theo đề tài thông dụng: https://goo.gl/mRwVd4r
  6. Luyện nghe tiếng Anh giao tiếp: https://goo.gl/q92BZhr
  r
  ─────── ✘ ĐĂNG KÝ KÊNH NHẬN BÀI GIẢNG ✘ ────────r
  r
  Để không bỏ lỡ các video bài học thú vị, đăng ký kênh YouTube Elight ngay tại link này nhé: http://bit.ly/dang-ky-kenh-Elightr
  r
  Hãy bấm “Chuông” để nhận thông báo từ Elight khi có bài giảng mới được đăng tải! r
  r
  — Vui lòng không re-up lại video khi chưa có sự cho phép từ YouTube Elight Learning English, ghi rõ tên Channel sở hữu và link dẫn về video gốc —r
  r
  Mỗi ngày xem 3-5 video học tiếng Anh của Elight, kết phù hợp với khóa học tiếng Anh toàn diện của Elight, tiếng Anh của các bạn sẽ cải tổ nhanh chóng.r
  r
  ─────── ✘ KẾT NỐI VỚI ELIGHT ✘ ────────r
  r
  ☆ Official Website: https://elight.edu.vn r
  ☆ Official Fb: https://www.facebook.com/Elight.LearningEnglish/r
  ☆ Official Instagram: https://www.instagram.com/elight.learningenglish/

  Elight

Google Dịch

 • Tác giả: translate.google.com
 • Nhận xét: 4 ⭐ ( 4227 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Dịch vụ miễn phí của Google dịch nhanh các từ, cụm từ và website giữa tiếng Việt và hơn 100 từ ngữ khác.

Google Dịch Tiếng Anh Sang Tiếng Việt Có Phiên Âm, Phiên Âm Trong Tiếng Tiếng Anh

 • Tác giả: tracnghiem123.com
 • Nhận xét: 3 ⭐ ( 3711 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Trong bài này, Elight sẽ tổng hợp các website, các phầm mềm dịch tiếng Anh sang tiếng Việt đúng đắn nhất và tiện lợi nhất hiện tại, Các website dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt này được nhìn nhận dựa trên 2 yếu tố:Yếu tố 1: độ đúng đắn: trong cùng 3 câu theo từng cấp độ dễ – trung bình – khó, tất cả chúng ta sẽ nhận xét xem dụng cụ đó dịch đúng đắn tới bao nhiêu %

Top 20 app đánh trọng âm tiên tiến nhất 2021

 • Tác giả: gauday.com
 • Nhận xét: 3 ⭐ ( 1624 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm:

Giúp cải tổ Google Dịch

 • Tác giả: support.google.com
 • Nhận xét: 4 ⭐ ( 1796 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Để giúp người khác hiểu rõ hơn về từ ngữ của các bạn, bạn có thể gửi ý kiến phản hồi cho nền tảng Đóng góp cho Google Dịch. Chúng tôi đặc biệt lưu ý

Tổng hợp quy tắc đánh dấu trọng âm cơ bản trong tiếng Anh giao tiếp

 • Tác giả: langmaster.edu.vn
 • Nhận xét: 4 ⭐ ( 7624 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Tổng hợp các quy tắc trọng âm tiếng Anh cơ bản và nâng cao giúp bạn xử lý gọn dạng bài ngữ âm và tự tin khi giao tiếp

Top 7 Phần Mềm Phát Âm Tiếng Anh Trên Máy Tính TỐT NHẤT

 • Tác giả: maythongdich.com
 • Nhận xét: 4 ⭐ ( 1342 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Giới thiệu top 7 PM phát âm tiếng anh trên PC trợ giúp luyện nghe và luyện phát âm chuẩn nhất. Ứng dụng học phát âm Elsa Speak, app google translate, PM Talk It,….

Xem thêm các nội dung khác thuộc thể loại: Du lịch

See also  Cách làm thiệp 20.11 đơn giản, đẹp chúc mừng ngày Nhà giáo Việt Nam - cách làm thiệp 20 11

By Minnie Trieu

Minnie Trieu là người sáng lập website jetstarour.vn – Trang chia sẻ những thông tin về du lịch như khách sạn, các khu du lịch mới nổi hàng đầu Việt Nam. Tốt nghiệp chuyên ngành báo chí của đại học Đại học Thành Công – Đài Loan từ năm 2017, Minnie Trieu chuyên nghiên cứu các chủ đề du lịch, ẩm thực, blog, và các tin tức giải trí thú vị trong và ngoài nước...Xem thêm > Minnie Trieu